Search

תקנון שימוש באתר

סבטבע – תקנון האתר

כללי
אתר "סבטבע" (www.savteva.co.il), יכונה להלן "האתר", הינו אתר על רשת האינטרנט.

כל שימוש ו/או גלישה ייעשו אך ורק עפ"י ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.

 

זכויות הנהלת האתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, תכניו המילוליים והגרפיים כולל שירותיו, היקפם וזמינותם.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש.

 

ייעוץ רפואי והסתמכות על תכנים הקשורים למצבי בריאות וחולי

כל התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי והם נועדו אך ורק למטרת אספקת אינפורמציה. תכני האתר אינם מהווים עצה ו/או חוות דעת רפואית ו/או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך.

מטרת תכני האתר היא להוות סיוע ולהרחיב את הידע האישי של הגולשים.

התכנים הינם תלויי נסיבות ועובדות, ויש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

בכל מקרה, לרבות במקרה חירום רפואי, אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר, אלא להיוועץ באופן מיידי באיש מקצוע מוסמך, ו/או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב.

 

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל-"סבטבע” ו/או בעלי הזכויות בו.

חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר – בכתב ומראש.

 

קישורים
באתר עשויים להופיע קישורים (Links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר ו/או מי ממפעיליו אינם אחראים למידע ו/או לשירות הנמצא באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים.

 

שונות
האתר ניתן לשימוש כמו שהוא, ובזאת המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו.

לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל.

“אדם יחשיב עצמו בר מזל כאשר מזונו הוא תרופתו .”

הנרי דוד טוראו